Александър Александров, кмет на община Ружинци: 2021 е годината на мащабните строежи в община Ружинци

Видин ->

363 са първокласниците в община Видин

Видин ->

Нива с коноп намерили полицаи край село Протопопинци

Видин ->

Евелин Евлогиев от с. Гъмзово покори веломаршрута Дунав Ултра с „Балканче“

Ентусиастът успя да измине маршрута от близо 700 км за пет дни
Видин ->

Вие сте тук

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА „niebg.net”

  Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „НИЕ  Савова” ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 „niebg.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

I. OБЩИ ПРАВИЛА

Принципи на достъп до уебсайта niebg.net

         Чл. 1. (1) Достъпът до и използването на уебсайта niebg.net се осигурява от „НИЕ  Савова” ЕООД при спазване на следните принципи:

-  Използвайки уебсайта „niebg.net”, Потребителят се съгласява да бъде обвързан от тези Общи условия, което става веднага при първото използване на каква да е част от сайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следващите общи условия, моля не получавайте достъп, не използвайте и/или пишете на niebg.net”.

         - „НИЕ  Савова” ЕООД може да променя тези условия, като задължение на Потребителя е периодично да ги преглежда за евентуални промени. Използването на уебсайта, или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия. В случай че не сте съгласни с промените, трябва веднага да спрете използването на уебсайта.

 Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

         - да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).

         - да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

         - да получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на niebg.net, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно niebg.net за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.

         В случай на загубване (забравяне) на паролата niebg.net ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.

Участие във Коментари. Принципи при предоставяне анализи, мнения и коментари.

         Чл. 2. (1) С оглед добросъвестното ползване на информацията предоставяна от niebg.net в сайта се забранява качването на коментари, новини, мнения и анализи във форума и/или друга информация, която:

1) противоречи на българското и европейското законодателство, настоящите Общи условия, общоприетите норми и морал;

2) съдържа заплаха за живота и телесната цялост и неприкосновеност на трети лица, включително уронващи по какъвто и да е начин доброто име, честа и достойнството на трети лица;

3) представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

4) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

5) има рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от „НИЕ  Савова” ЕООД

6) е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с писменото съгласие на титуляра на правото;

7) нарушава имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

8) неморално или порнографско съдържание;

(2) Потребителят се задължава да поеме цялата отговорност и да обезщети напълно „НИЕ  Савова” ЕООД за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди в пълен размер, включително и за направените разноски и адвокатски възнаграждения, ако те са предизвикани от нарушение на задълженията на Потребителя по предходната алинея.

(3) niebg.netси запазва правото по своя преценка да прави недостъпни материали, публикувани на Сайта чрез използването на Форума и в частност съдържание, нарушаващо настоящите Общи условия или приложимото право, както и тези без връзка с тематичната насоченост на форума.

(4) niebg.netси запазва правото, по своя преценка, да ограничи или прекрати едностранно  достъпа на потребител/и, които със своите действия нарушават разпоредбите на настоящите общи условия.

(5) niebg.netси запазва правото, по своя преценка да премахва публикувани коментари, новини, мнения и анализи във форума и/или друга информация и материали, които противоречат на разпоредбите на действащото законодателство, разпоредбите на настоящите общи условия и добрите нрави.

Моментът на обвързване с настоящите Общите условия

         Чл. 3. Момент на обвързване с настоящите Общите условия е моментът на отварянето на Интернет страницата от уебсайта niebg.net, чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) страница на уебсайта niebg.net. В този случай Потребителят извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което безусловно декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, както и че се запознал с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва добросъвестно.

Влизане в сила и действие на договора

         Чл. 4. (1) Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. С цел по-лесното им запознаване те ще бъдат разположени на видно място на уебсайта niebg.net.

(2) Договорът влиза в сила за niebg.netи Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на Услугите на „НИЕ  Савова” ЕООД от Потребителя чрез напускане на уебсайта niebg.net. При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор със „НИЕ  Савова” ЕООД.

Предмет на договора 

         Чл. 5. (1) niebg.netпредоставя Услугите, предлагани от сайта при стриктно спазване от страна на Потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от niebg.netбезвъзмездно на Потребителя, включват съвкупност от информационни ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в уебсайта niebg.net.

(3) niebg.netне носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Услугите, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите изключва осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до уебсайта.

Промени в Общите условия

         Чл. 6. (1) Доколкото предоставяните от niebg.netуслуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от niebg.net.

         Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от niebg.netвъзмездни услуги. Отношенията между niebg.netи Потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните или техни упълномощени представители.

 

II. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

         Чл. 8. (1) Всички компоненти на съдържанието на уебсайта niebg.net, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, карикатури, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на niebg.net и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали. 

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „НИЕ  Савова” ЕООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

(3) Услугите, предоставяни от „НИЕ  Савова” ЕООД, са предназначени основно за лично ползване и Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в „niebg.net” материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди.

(4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на „НИЕ  Савова” ЕООД, на неговите клиенти или на потребителите, предоставили същите за публикуване.

(5) При копиране или възпроизвеждане на материали извън допустимото, с предварително писмено разрешение, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на niebg.net, Потребителят дължи на „НИЕ  Савова” ЕООД неустойка в размер на 1100 (хиляда и сто) лева за всяко нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „НИЕ  Савова" ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(6) С разполагането на всеки информационен материал, ресурс или мултимедийно съдържание на сайта niebg.net, Потребителят предоставя на „НИЕ  Савова” ЕООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия.

(7) С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно, или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на niebg.netи неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

 

III. ВИДОВЕ УСЛУГИ, предоставени от niebg.net

         Чл. 9. (1) niebg.netпредоставя следните услуги на Потребителя:

1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки, карикатури и др., публикувани в niebg.net;

2. Каталог с подредени по теми електронни препратки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, статистически данни;

3. Други услуги, които „НИЕ  Савова” ЕООД развива, променя и обогатява.

(2) niebg.netима право да изменя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя, съгласно чл. 6 от настоящия договор.

Достъп до ресурсите на niebg.net

         Чл. 10. (1) „НИЕ  Савова” ЕООД предоставя безвъзмездно само за лично ползване на Потребителя всички публикувани и достъпни в уебсайта ресурси като:

1. текстови, графични, аудио и видео материали и др. разработени от и/или сътрудници, служители, партньори на „НИЕ  Савова” ЕООД;

2. текстови, видео, графични и аудио материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта niebg.net от потребители на същия;

3. коментари и мнения относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, видео, графични и аудио материали и др.;

4. други. 

(2) niebg.net не поема отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. niebg.net няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Потребителя

         Чл. 11. (1) Потребителят има право да ползва Услугите безвъзмездно за нетърговски цели. Правото на достъп на Потребителя изключва правото да се копира или възпроизвежда информация, текст, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(2) Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „НИЕ  Савова” ЕООД, негов партньор, клиент, друг Потребител на уебсайта или трето лице.

(3) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично предвиденото писмено съгласие на „НИЕ  Савова” ЕООД.

         Чл. 12. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от niebg.net услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

1. противоречащи на българското законодателство, приложимите правни норми, настоящите Общи условия и добрите нрави;

2. съдържащи заплаха за живота и телесната цялост и неприкосновеност на човека;

3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

4. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта;

5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

8. които са неразрешени рекламни материали, spam, junk mail, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

9. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

10. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, niebg.net  има право незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси.

         Чл. 13. (1) Потребителят на уебсайта се задължава при ползване на Услугите:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави;

2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

3. да уведомява незабавно niebg.net  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

5. да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При нарушаване на задължението по предходната алинея niebg.net има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя-нарушител.

      Чл. 14. (1) niebg.netне гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

(2)  „НИЕ  Савова” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в niebg.net, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

(3) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. „НИЕ  Савова” ЕООД не отговоря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от „НИЕ  Савова” ЕООД.

          Чл. 15. (1)  „НИЕ  Савова” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.  „НИЕ  Савова” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на niebg.net.

(2)  „НИЕ  Савова” ЕООД не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или други права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на niebg.net, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

(3)  „НИЕ  Савова” ЕООД не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми.  „НИЕ  Савова” ЕООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

    Чл. 16. (1) „НИЕ  Савова” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в сайта niebg.netанализи, мнения и коментари при ползване на Услугите, както и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на тези материали.

(2)  „НИЕ  Савова” ЕООД не носи никаква отговорност за вреди (вкл. пропуснати ползи), причинени при ползването на сайта niebg.netот трети физически и/или юридически лица.

Обезщетения

         Чл. 17. (1) Потребителят е длъжен да обезщети  „НИЕ  Савова” ЕООД за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на niebg.net, на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в niebg.net.

(2) Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети „НИЕ  Савова” ЕООД, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя.

(3) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на niebg.netи на трети лица при ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

         Чл. 18. niebg.netима право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на niebg.net.

Обработване на информация за Потребителя

         Чл. 19. (1) niebg.net полага съответната грижа за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.

(2) В Интернет страницата на съответната услуга, във връзка с която се обработват данните, niebg.netобозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай niebg.netима право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.

 (4) niebg.net събира и използва информацията, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. niebg.netима право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 (5) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за niebg.net.

Разкриване на лична информация

          Чл. 20. (1) niebg.netсе задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия;

3. други посочени в закона случаи.

(2) niebg.netси запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение и/или процедур, както и в случаите когато следва да бъдат спазени настоящите условия.

 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

         Чл. 21. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия използваните понятия ще имат следното значение:

 1. „Общи условия” – Настоящият договор представлява „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

2. niebg.net (www.niebg.net) е уебсайт - информационен портал в глобалната информационна мрежа Интернет, собственост на „НИЕ  Савова” ЕООД, който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до разнообразна информация посредством електронна препратка към ресурси разположени на сървъра на „НИЕ  Савова” ЕООД.

3. „НИЕ  Савова” ЕООД e българско eднолично дружество с ограничена отговорност, ЕИК: 203544920, със седалище и адрес на управление: гр. Видин,  ж.к. "Съединение” бл. 11, ет. 1, предоставящо чрез администрирания от него уебсайт niebg.net информационните услуги, предмет на настоящия договор.

4. „Потребител” e кое да е физическо лице (вкл. в случаите когато то действа в качеството си на представляващ юридическо лице), ползващо услугите, предоставяни от niebg.net

5. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалното Интернет пространство, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, звук, програми, изображение картина, или други материали и ресурси.

6. „Линк/Електронна препратка” е визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, пренасочващ Потребителя към друга/и Интернет страница/и на същия уебсайт или към други уебсайтове в глобалната Интернет мрежа, чрез „кликване” върху него.

7. „Услуги/информационни услуги” са предоставяните на потребителите на уебсайта niebg.net информационни ресурси, както и ведео изображения, фотографски снимки, графични и текстови материали.

8. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

9. „Ай Пи Адрес/IP” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ пространственото разположение на компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява пространственото им локализиране в глобалната Интернет мрежа.

10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

11. „Злонамерени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и нормите на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или повреждане, саботаж или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или деликт по българското законодателство или по законодателството на друга държава.

 

 V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

         Чл. 22. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в niebg.net, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

         Чл. 23. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза автоматично се замененя от повелителните норми на закона или установената практика.

         Чл. 24. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

         Настоящите Общи условия са приети с Решение № 5 от 10.1.2017 г. и влизат в сила от 13 януари 2017 г.