Вие сте тук

„Активни младежи за по –добро бъдеще“

Primary tabs

На 11 август стартира младежки обмен „Активни младежи за по –добро бъдеще“,  финансиран по договор № 2020-2-BG01-KA105-079595 по Програма Еразъм+. Обменът се реализира от Сдружение „Активно общество“ в партньорство с неправителствени организации от Турция, Гърция, Латвия, Украйна и Румъния. В младежкия обмен 36 младежи на възраст 18 – 29 години, заедно с техните лидери и ментори работят по спе-циално разработена програма включваща упражнения,  ролеви игри, дискусии и други неформални методи за обучение. Дейностите по програмата стартираха на Междуна-родния ден на младежта – 12 август, в който младежите изработиха заедно видео пос-лание към всички млади хора по света.  Чрез участието си в проекта младежите ще повишат равнището на ключови компетентности и умения и ще повишат информираността си за собствените ценности, ин-тереси и таланти. Проектът си  поставя за цел и да активизира младите хора да участват в процесите, които се случват в страната в която пребивават и ЕС, като им спомогне да усвоят умения да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат и да се изг-раждат, като активни граждани. В рамките на културните вечери младежите ще предс-тавят своята страна, култура и традиции. Дейностите на обмена продължават до 18 август.      Младежки обмен „Активни младежи за по–добро бъдеще“  е финансиран по договор № 2020-2-BG01-KA105-079595 по Програма Еразъм+ и се реализира от Сдружение „Активно общество“. Съдържанието на настоящата публикация не отразява непременно позицията или становището на Европейската комисия.