Вие сте тук

Приключи изпълнението на младежки обмен „Активни младежи за по–добро бъдеще“

Primary tabs

Приключи изпълнението на младежки обмен „Активни младежи за по–добро бъдеще“ финансиран по договор № 2020-2-BG01-KA105-079595 по Програма Еразъм+. Обменът се реализира от Сдружение „Активно общество“ в партньорство с неправителствени организации от Турция, Гърция, Латвия, Украйна и Румъния. В младежкия обмен, който се проведе  в периода 11 - 19 август, 36 младежи на възраст 18 – 29 години, заедно с техните лидери и ментори работеха по специално разработена програма включваща упражнения, ролеви игри, дискусии и други неформални методи за обучение. Дейностите в рамките на програмата повишиха равнището на ключови компетентности и умения на младежите, с оглед подобряване на тяхното личностно развитие. Лекторите помогнаха на младежите да осъзнаят колко е важно всеки един гражданин да бъде активен в живота на своята страна и на Европейския съюз, да може да предлага или да се договаря с политици, с хората, които вземат решения на местно, регионално и национално ниво и подкрепи участниците да подобрят своите умения, да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат и да се изграждат, като активни граждани. Младежкият обмен даде възможност на групи млади хора от различни страни да се срещнат, да живеят заедно и да работят съвместно по специално разработена програма.   Всеки един от участниците в края на обмена получи сертификат Youthpass, който валидира получените знания, умения и компетенции от участниците по време на обмена.          Младежки обмен „Активни младежи за по–добро бъдеще“  е финансиран по договор № 2020-2-BG01-KA105-079595 по Програма Еразъм+ и се реализира от Сдружение „Активно общество“. Съдържанието на настоящата публикация не отразява непременно позицията или становището на Европейската комисия.