Вие сте тук

Инициативи за популяризиране на НАТУРА 2000 зоните в област Видин се проведоха в Макреш

Primary tabs

На 09.09.2021 г. на площада, пред читалището, в с. Макреш и в изпълнение на дейностите по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин“ беше разположена шатра с рекламни и информационни материали, макет на пещера, макети на крила на птици и „рамка” за снимки. Въпреки, че денят бе работен, интересът от страна на посетителите към шатрата бе голям. Служители на общината отговаряха на поставени въпроси за целите и дейностите на изпълнявания проект. Беше организирано и летене с балон, на който бе поставен транспарант с логото но проекта. Проектът е по договор № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 между Община Чупрене и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“