Вие сте тук

Допълнителни средства за детски и спортни съоръжения и за ремонти на общински жилища гласува ОбС - Видин

Primary tabs

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин и Промяна на Поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. Това е необходимо поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към 30.06.2021 г. в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план по бюджета на Община Видин и са формирани от продажба на сгради и на земя. Във връзка с това бяха направени и промени в Поименния списък за капиталови разходи. С едната от тях се определят 185 810 лв. за основен ремонт на общинските жилища в ж.к. „Гео Милев“ и ж.к. „Строител“. Допълнителни средства се отделят за придобиване на вишка с изолиран кош за нуждите на звено „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“. Увеличават се и средствата, предвидени за направа на детски площадки и спортни съоръжения в парк „Владикина бахча“ и Крайдунавския парк. Общинските съветници разрешиха формиране за учебната 2021/2022 г. на група във филиал „Брезичка“ на детска градина „Арабела“, която е под нормативно определения минимум. Предложението беше включено като извънредна точка в дневния ред на заседанието, във връзка със започването на новата учебна година. С решение на Общински съвет – Видин, Общинско предприятие „Социални дейности“ получи за безвъзмездно управление част от общински имот – едното крило на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, където ще бъдат преместени Диетично-социалната кухня и Домашният социален патронаж. Това се прави по желание на ръководството, учителите и родителите на учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е съгласувано с езиковата гимназия, подчерта заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. „След като разгледахме мотивираното писмо на директора на училището по изкуства г-жа Бисерка Каменова, в което тя посочва, че помещението, където са Диетично-социалната кухня и Домашният социален патронаж, е необходимо на училището като салон за провеждане на занятията по народни танци, започнахме да търсим решение. Тъй като имахме и предписание от РЗИ и Агенцията по храните, че трябва да се реновира базата, преценихме, че е най-добре да потърсим място, където бихме могли да преместим тези социални услуги“, обясни заместник-кметът. Тя припомни, че в миналото социалният патронаж е бил ситуиран в същия корпус на сградата на ГПЧЕ, където има обособен кухненски блок, така че материалната база е подходяща за обезпечаване на дейностите. В бюджета на Общината са предвидени и средства за извършване на необходимите ремонтни дейности, във връзка с преместването. На вчерашното заседание на ОбС беше приет отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2020 година, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин, отчет на капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг. Обсъдена беше и информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. и актуален бюджет с натрупване, в който са отразени всички промени, настъпили от началото на годината. Заместник-председателят на Общинския съвет  Николай Цветков бе упълномощен да участва като делегат на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка” АД, което ще се проведе на 4 ноември.