Вие сте тук

Обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2020 г.

Primary tabs

Събитието бе открито от председателя на Общинския съвет Генади Велков. Той обясни, че обсъждането е във връзка с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин за периода 1.01.2020 г. – 31.12.2020 г., отчета на капиталовите разходи и отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 г.. То се провежда на основание чл.140, ал.4 и ал. 1 от Закона за публичните финанси. На обсъждането в залата на Общинския съвет присъстваха секретарят на Община Видин Валери Димитров, заместник-кметът Десислава Тодорова, експерти от бюджетната сфера, граждани, медии. Отчетите представиха Даниела Борисова, гл. експерт „Бюджет“ и инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин Бюджетът на Община Видин за 2020 година е приет с Решение № 6, взето с Протокол № 2/07.02.2020 г. на Общински съвет – Видин и актуализиран с решение на ОбС. Към 31.12.2020 г., след служебно актуализиране с писма от Министерството на финансите за промяна на взаимоотношенията между Общината и Републиканския бюджет и писма за предоставяне от съответните министерства на трансферни средства, уточненият план на бюджета е в размер на 51 320 943 лв. Приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 34 499 555 лв., а от местни дейности – 16 821 388 лв. Разходите за държавни дейности, финансирани с държавни приходи, възлизат на 34 499 555 лв. С общински приходи са разплащани държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 366 807 лв. Разходите за общински дейности възлизат на 16 454 581 лв. Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2020 г. е изготвен съгласно изискванията на Писмо на Министерството на финансите от 22.12.2020 г. и възлиза на обща сума 44 775 011 лв. Той е заверен от Сметна палата с одитно становище „Немодифицирано мнение“ – тоест заверка без резерви, и съгл. чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси е неизменна част от доклада, предоставен в Общински съвет – Видин. „Община Видин успя да запази необходимата финансова устойчивост и през 2020 г., изпълнявайки оперативните си функции и задоволявайки социалните, културни и образователни потребности на гражданите. Изпълнението на бюджета се осъществяваше съгласно принципите на законосъобразност, ефективност, ефикасност и съблюдавайки изпълнението на приходната част – балансирано разходване на средства при спазване на приоритетност на разходите за работни заплати, осигурителни вноски, храна, медикаменти, ел. енергия и вода“, отчете Даниела Борисова. Като допълни, че през 2020 година Община Видин увеличава събираемостта на собствените приходи в сравнение с 2019 г. с 2,78%. Въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината за 2020 година и в резултат на подобрението на финансовите показатели спрямо предходната 2019 година, Видин отпада от списъка на общините с финансови затруднения. Отчитат се общо просрочени вземания в размер на 1 318 903 лв. и просрочени задължения – 1 712 836 лв. лв. Към 31 декември 2020 г. е налице увеличение на просрочените вземания в размер на 46 121 лв. и увеличение на просрочените задължения със  164 968 лв. Заложените по план капиталови разходи за 2020 г. възлизат на обща сума 12 166 763 лв. Отчетът за тях е в размер на 6 253 462 лв.  С подробна информация за отчетите може да се запознаете на сайта на Община Видин.