Вие сте тук

Представиха Натура 2000 зоните на турлашкия събор в Чупрене

Primary tabs

На 27 и 28.08.2021 г. в рамките на  турлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” и в изпълнение на дейностите по проект „Организиране на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин“ беше разположена шатра с рекламни и информационни материали, макет на пещера, макети на крила на птици и „рамка” за снимки.  Интересът от страна на посетителите към шатрата бе голям. Служители на общината отговаряха на поставени въпроси за целите и дейностите на изпълнявания проект. Беше организирано и летене с балон, на който бе поставен транспарант с логото на проекта. Проектът е по договор № BG16M1OP002- 3.019-0007-C01 между Община Чупене и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.