Вие сте тук

Община Чупрене с поредна инициатива за популяризиране на Натура 2000 зоните във Видинско

Primary tabs

На 20 август в рамките на  традиционния Видински панаир и в изпълнение на дейностите по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните ба територията на област с административен център Видин“ беше разположена шатра с рекламни и информационни материали, макет на пещера, макети на крила на птици и „рамка” за снимки. Интересът от страна на посетителите към шатрата бе голям. Служители на общината отговаряха на поставени въпроси за целите и дейностите на изпълнявания проект. Беше организирано и летене с балон, на който бе поставен транспарант с логото но проекта. Проектът е по договор BG16M1OP002-3.019-0007-C01 между Община Чупрене и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“