1 130 831 лева за Община Видин за зелени мерки

Сподели: 

1 130 831 лева целево финансиране има възможност да получи Община Видин по процедура "Зелени мерки в градска среда“. Със средствата ще бъдат подкрепени мерки за озеленяване в градска среда с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фините прахови частици и пречистването на въздуха по естествен път.

На 22 март Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури за „Зелени мерки в градска среда“. Общата инвестиция е в размер на близо 45 млн. лв. и ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г. Вторичното разпрашаване има значителен принос за регистрираните наднормените нива на ФПЧ10. С финансиране по ПОС 2021-2027 г. ще бъдат подкрепени мерки за озеленяване в градска среда с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фините прахови частици и пречистването на въздуха по естествен път.

Процедурата е разделена в две части, като по процедура „Зелени мерки в градска среда“ конкретни бенефициенти са общините Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе в качеството им на общини с нарушено качество на атмосферния въздух за периода 2017-2021 г. Бюджетът на процедурата е общо над 28,8 млн. лв. Максималният размер на проектното предложение, което Община Видин може да е подаде, е 1 130 831 лева. 

Допустими са дейности по озеленяването (ландшафтно оформяне с растителност) с дървесни и храстови видове, както и затревяване, по протежение на натоварени градски улици/булеварди; както и на откритите училищни площи и такива на територията на детски градини – общинска собственост, както и обществени публични пространства с отворен достъп (обществено достъпни), включително градски паркове, градини, площади, междублокови пространства и др. Терените/обектите, в които ще се интервенира, следва да са публична общинска или частна общинска собственост в регулационните граници в урбанизираните територии на населено място в рамките на съответната община - кандидат. Изграждане на поливни системи е друга дейност, която е допустима за финансиране.