Тази седмица Общинският съвет в Монтана ще гласува бюджета на общината за 2024–та

Сподели: 

Проекто-бюджетът на Община Монтана за 2024 година е бюджет на новите възможности, заяви кметът Златко Живков пред журналисти. Финансовата рамка за годината е изчислена на близо 83 милиона лева. Това е с близо 9 милиона повече от миналата година и е показател за устойчиво увеличение на средствата всяка следваща година в приходната и разходна част на бюджета. Общината ще работи по европейски проекти за още  22,7 милиона лева, с които се оформя сборен бюджет от близо 106 милиона лева, отбеляза Живков.

Капиталовите разходи за годината са в размер на близо 8,4 милиона лева. Те са разчетени за инфраструктурни основни и текущи ремонти, за закупуване на оборудване и техника в града и 23-те села на общината.

Новите възможности предоставя правителствената програма за инвестиционни проекти на общините, приета със Закона за държавния бюджет. По нея Община Монтана вече разработва проекти за 50 милиона лева.

По оперативни програми на Европейския съюз ще бъдат изпълнявани проекти за опазване качеството на атмосферния въздух, за устойчива градска мобилност, енергийно ефективни системи, зелен транспорт, реконструкция и основен ремонт на големи обществени сгради като държавния архив, драматичния театър, жандармерията и противопожарната служба. Продължава съвместната работа с трансгранични партньори от Сърбия, Румъния и Турция за опазване на културно-историческото  наследство, обновяване на образователна инфраструктура и градската среда. Инвестициите на  европейски средства в селата ще бъдат по проекти на местната инициативна група, в която Монтана участва заедно с община Медковец.

В бюджета се запазват и леко се увеличават средствата за помощи при раждане на дете, в подкрепа на местни инициативи, за стипендии на деца с изявени дарби,  за студенти по медицина и педагогика, за стартиране на самостоятелен бизнес, за фонд „Ин витро", за транспортни разходи на пенсионери над 70 години, за подпомагане на млади семейства при закупуване на първо жилище.

На 15 февруари е заседанието на общинския съвет, на което трябва да бъде гласуван бюджетът на Община Монтана за тази година.