Студенти от Видин, специалност „медицинска сестра“ в РУ „Ангел Кънчев“, могат да кандидатстват за стипендия

Финансовата подкрепа за девет студенти се предоставя с решение на Общински съвет - Видин
Сподели: 

Община Видин съобщава, че от 20 септември 2022 г. могат да се подават заявления за отпускане на стипендии на студенти, приети в първи курс, редовна форма на обучение, по специалността „медицинска сестра“ на професионално направление „Обществено здраве и здравни грижи“ за академичната 2022/2023 година на Русенския университет „Ангел Кънчев” - филиал Видин. Ще бъдат подпомогнати 9 (девет) първокурсници.
Заявлението и документите към него се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване в Община Видин до 17:00 часа на 7.10.2022 г.
Съгласно приетото от общински съвет – Видин решение, право да получават тази стипендия имат студенти, приети в редовна форма на обучение по специалност „медицинска сестра“ и със сключени договори за работа след дипломиране с МБАЛ „Света Петка“. Освен това кандидатите трябва да имат българско гражданство, както и да са с постоянен и настоящ адрес в община Видин. Други критерии са социално положение (лица с ниски доходи) и минимален успех от завършено средно образование много добър 4.50.
Подробна информация, както и образец на заявлението и на декларацията, са достъпни на сайта на Община Видин на следния линк:
https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/administration/education
Същите могат да бъдат получени и в Центъра за административно обслужване, на гише „Общо деловодство“.
Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се разглеждат.
Допълнителна информация на телефон: 094/609 498 и 094/ 609 475.