Община Видин с 10 проектни идеи по Програма „Региони в растеж“

Сподели: 

Община Видин проведе информационно събитие във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. На събитието, което се проведе в Областния информационен център, се включиха заместник-кметовете на Община Видин Десислава Тодорова и Борислава Борисова, Албена Начева, началник на отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“, представители на заинтересовани страни, граждани и медии.

Управителят на ОИЦ-Видин д-р Мариела Савкова разясни на присъстващите изискванията и възможностите за подаване на проектни идеи, както и условията за кандидатстване. Средствата, които са разпределени за Община Видин в Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, са на обща стойност 60 494 913 лева. Освен потенциален кандидат Община Видин е и териториален орган по подбора на проектните идеи.

Община Видин ще подаде общо 10 проектни идеи, които бяха представени от Десислава Тодорова и Борислава Борисова. В областта на енергийната ефективност, инфраструктурата и устойчивата градска мобилност са: „Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Видин“; „Подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Видин“; „Подобряване на състоянието на спортната инфраструктура в град Видин“; „Осигуряване на модерна и приобщаваща образователна среда в ОУ „Епископ Софроний Врачански" и СУ „П.Р. Славейков“; „Зелени детски градини“. В сферата на социалните услуги: „Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания“; „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания /Дом за стари хора/“; „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“. В областта на туризма и културата проектните идеи са: „Създаване на занаятчийски и изложбен център (Произведено във Видин) в Стамбол капия“ и „Създаване на туристически информационен център“. Всички проектни предложения са в съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Видин 2021-2027.

В дискусията се включиха и други заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които обмениха мнения и препоръки и подкрепиха изпълнението на проектите. На присъстващите бяха представени проектни идеи и от други потенциални кандидати.

Крайният срок за подаване на проектните идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: zvenoproekti@vidin.bg. Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на ПРР 2021-2027 са публикувани на официалната страница на ПРР и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.

На горепосочените сайтове, освен одобрените указания, може да откриете пакета документи за кандидатстване и Процедурните правила за подбор на проектни идеи.