Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ: Чрез създаването на новия ВиК холдинг ще се постигне повече държава в управлението на този стратегически отрасъл

Сподели: 

- Г-н Тошев, първата стъпка за създаване на новия ВиК холдинг вече е факт. Това ли е пътят за решаване и преодоляване на настоящи и бъдещи проблеми във ВиК сектора?
Владимир Тошев: Българският ВиК холдинг" ЕАД – София беше учреден на 16 януари 2020 г. с решение на Министерския съвет. Той ще е изцяло държавна собственост с капитал от 1 млрд. лева, който ще се формира чрез парична вноска от държавата. Средствата ще бъдат предоставени от Централния бюджет за 2020 г. по бюджета на МРРБ. Холдингът ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура, както и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Ще бъде включено координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата в страната. До средата на годината акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества и в дружества, свързани с осъществяване на предмета на дейност на холдинга, да бъдат внесени в капитала му чрез апортна вноска. С техния размер ще бъде увеличен капиталът на компанията. Предвидено е правата на държавата да се упражняват от министъра на МРРБ.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД ще бъде принципал на всички ВиК дружества с държавно участие в капитала. Той ще има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. Членовете на Надзорния съвет ще бъдат избирани от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а членовете на Управителния съвет – от Надзорния.

- Ще стане ли отрасълът с това по-ефективен? Появиха се мнения, че холдингът се създава, за да се „източат“ непрозрачно 1 млрд лв. Има ли такава вероятност или възможност?
Владимир Тошев: Това е абсолютна лъжа или абсурд, защото като държавна компания, новият холдинг ще работи изцяло по действащите закони.
Този 1 милиард ще бъде вложен основно в нови довеждащи водопроводи, с оглед на нуждите от осигуряване на алтернативно водоснабдяване за част от населените места – т.нар. магистрални водопроводи. Свидетели сме на промени в климата, при които се редуват наводнения и продължителни засушавания. Вече функционира първият язовир за питейни води, построен от соцвреме насам – „Пловдивци". Той спаси от наводнения региона на Мадан и Рудозем при обилните валежи през 2017 година и се завири само за няколко дни. В изпълнение е още един язовир „Луда Яна" край Панагюрище, който ще реши един многогодишен проблем на панагюрци. Необходимо е строителството още на язовир „Раянци" край Перник и „Черни Осъм“ за Плевен и Ловеч.

- Ясно ли е откъде ще дойде финансирането и капиталът от 1 млрд.лв. и как ще бъде финансирано дружеството?
Владимир Тошев: Първоначалният капитал ще е от държавния бюджет, а последващото финансиране ще бъде осигурено по различени начини. Като голяма структура, холдингът ще има по-лесен достъп до кредитно финансиране от банки и Международни финансови институции. В момента голяма част от ВиК дружествата нямат достъп до кредитиране заради тежкото си финансово състояние. Ще се използват по-пълноценно и средствата от европейските фондове. На база на извършените от МРРБ регионални прединвестиционни проучвания е в ход реализацията на проекти по ОПОС 2014 - 2020 в размер на 1,8 млрд. лв. на територията на 15 области в страната, като за първи път бенефициент на безвъзмездните средства са не общините, а ВиК операторите. Към момента 14-те ВиК дружества с държавно участие в капитала, които са бенефициенти по програмата, подадоха проектни предложения в определения срок. 11 от тях вече имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Останалите са в процес на оценка. Това са инвестиции, които ще подобрят услугата, ще намалят течовете и авариите в мрежата, ще осигурят по-висока ефективност. Голямото предизвикателство пред ВиК дружествата обаче бе необходимостта от осигуряване на значително собствено финансиране.
Учредяването на холдинга няма да попречи по никакъв начин на проектите по ОПОС. Той няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по ОПОС 2014-2020. ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, бенефициенти са по оперативната програма с всички произтичащи от това права и задължения. Те ще обявяват процедурите по ЗОП, те ще избират изпълнители и т.н.
- По този начин не се ли прехвърлят задължения на изпълнителната власт на едно търговско дружество. Създава се една допълнителна структура под министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това добре ли е, или не?
Владимир Тошев: Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да изпълнява своите задължения по Закона за водите, а именно да осъществява държавната политика в отрасъла, като координира системите на национално ниво и изпълнява функциите на принципал на дружествата с държавно участие. МРРБ чрез дирекция „Търговски дружества и концесии“ извършва текущ документален и последващ контрол по отношение на ВиК дружествата, като приема техните финансови отчети. Министърът избира и освобождава органите за управление. Той взема решенията за прекратяване с ликвидация на търговски дружества и прави предложения за образуване и преобразуване на търговски дружества. Извършва проверки по сигнали и жалби.
Министърът обаче не е мениджър на търговско дружество и няма как директно да ръководи управлението на огромните ВиК активи в отрасъла, строени в продължение на десетилетия. Това са над 90 хил. км ВиК мрежа, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води, 97 за отпадъчни и т.н. Управлението им ще бъде задача на мениджърите на холдинга. Те ще координират и управляват инвестиционни дейности и дейностите по поддържане на тази инфраструктура, която е недоизградена и силно амортизирана. С други думи чрез създаването на холдинга ще се постигне повече държава в управлението на този стратегически отрасъл. По-добра координация и контрол. Централизира се и отговорността за управлението на ВиК дружествата.

- Не смятате ли, че се прави реформа на реформата – нали уж реформата завърши с консолидацията на ВиК операторите на територията на една област?
Владимир Тошев: Холдингът няма да отнеме правомощията на Асоциациите ВиК по отношение на управлението и развитието на ВиК системите. Съгласно Закона за водите, Асоциацията ВиК чрез общото събрание приема решение и сключва договора от името и за сметка на собствениците на ВиК инфраструктурата с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугите и поддържането на ВиК системите. Операторите работят по силата на 15-годишните договори с Асоциациите ВиК, в които e заложена инвестиционната програма на дружеството и неговия бизнес-план. Асоциациите ВиК са тези, които трябва да контролират изпълнението им, както и поемането на допълнителни финансови ангажименти.
Контролни функции има и КЕВР, която одобрява петгодишните бизнес-планове на ВиК операторите, в които е заложена цената на предлаганата от тях услуга на база на планираните инвестиции. КЕВР следи и за множество параметри по отношение на качеството на услугата. Това са т. нар. договорни показатели за качество.