Важно за хората с увреждания: ред за получаване на необходимите помощни средства след 1 юли 2022 г.

Сподели: 

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности за хората с увреждания. 103 заявления за помощни средства, вкл. за ремонт и за приспособления, са постъпили в Районната здравноосигурителна каса във Видин (РЗОК-Видин) от 1-ви юли насам, съобщиха от институцията.
Всички постъпили заявления са разгледани в законово-установените срокове. Директорът на РЗОК-Видин е утвърдил правила за работата на Комисия за разглеждане на заявления за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, когато стойността им е до 1000 лв. В 7-дневен срок от подаването им Комисията издава одобрение или мотивиран отказ. На този етап от работата на Комисията в РЗОК-Видин отказани са 7 заявления, поради несъответствия в законово-утвърдената документация при кандидатстване по съответния ред. Заявленията за помощни средства, които са на стойност над 1000 лв., са насочени към Управителя на Националната здравноосигурителна каса.
Заявление за отпускане на помощни средства след 1-ви юли 2022 г. се подава, като се посети съответната ЛКК-комисия според профила на заболяването. Заявлението се насочва изцяло по електронен път - чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК. Важно е да се знае, че още на този етап – при явяването пред експертна лекарска комисия, се посочва упълномощено лице (в случай, че има такова). Комисията в РЗОК разглежда заявления след решение/протокол на експертна лекарска комисия.
Районната здравноосигурителна каса се посещава само при подаване на заявление за ремонтни дейности или за отпускане на консумативи. При подаване на заявлението в РЗОК, лично или от упълномощено лице, задължително се предоставя медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия, с който са предписани помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия и ремонтни дейности за хората с увреждания.
„От старта на тази нова за институцията дейност Районната здравноосигурителна каса се стреми да обработва заявленията изцяло в полза на хората с увреждания, които подават документи за помощни средства, но и изцяло в съответствие със законово-утвърдения ред за получаването им. Всеки опит за нарушаването на този ред е в разрез с правата на хората с увреждания, които действително се нуждаят от помощни средства“, коментират от видинската здравна каса.